Europeiska kommissionen inför antidumpningsåtgärder på fästelement från Kina

Den 17 februari 2022 publicerade Europeiska unionen en förordning att antidumpningstullar införs på import av vissa fästelement med ursprung från Kina. Detta gäller från och med den 18 februari 2022.

Produkter som omfattas av tullarna är vissa fästelement tillverkade av järn eller stål – exklusive rostfritt stål – dvs träskruvar, gängformande skruvar, andra skruvar och bultar med huvud samt brickor. Dessa är stora varugrupper av NP Produkters standardsortiment som delvis kommer att beröras av tullavgifterna. 

Den tillämpliga tullnivån varierar beroende på tillverkaren av varorna och sträcker sig från ett genomsnitt på 39,6 % för samarbetande kinesiska företag upp till 86,5 % för import av varor från icke-samarbetsvilliga företag från Kina. 

OBS! Viktig att poängtera att övriga länder inte inkluderas i ovanstående tullpåslag.

Detta införs under en mycket turbulent tid då det redan finns stora störningar såsom:

• Stor kapacitetsbrist världen över på grund av pandemin 

• Betydande materialprishöjningar inom alla områden

• En världsomspännande sjöfraktskris.

Redan mellan 2009 och 2016 fanns det antidumpningstullar på import av identiska produktgrupper, men i början av 2016 beslutade WTO – som högsta instans – att avbryta tullarna efter stora klagomål från Kina. Det återstår att se hur länge de nya strafftullarna kommer att gälla denna gång.

Tyvärr är marknaden för fästelement för standarddelar starkt beroende av kinesisk tillverkningskapacitet för att säkerställa tillgången inom Europa. Utöver detta så har det fruktansvärda kriget mellan Ryssland och Ukraina chockat oss alla och även påverkat världsmarknaden på framför allt nickel och energipriser. Några fabriker i Italien har, som exempel, valt att pausa sin produktion med anledning av dagens priser på gas ifrån Ryssland. Förutom bristen på nödvändigt råmaterial, med höjda priser och långa leveranstider, har vi även sett stora höjningar från fraktbolagen de senast veckorna. 

Vi har idag goda lager och mycket på sjön på väg in och självklart fortsätter med att göra allt för att hålla nere prisutvecklingen. Vi inför inga generella höjningar utan jobbar ständigt för att hålla emot så gott det går. Vårt största fokus ligger på att ha varor tillgängliga och säkerställa en så kostnadseffektiv produktion som möjligt!

Utdrag ur Europeiska Unionens officiella tidning:

”Åtgärderna följer på en undersökning som visade att det förekom betydande dumpning på marknaden, där kinesisk import kraftigt underskred de europeiska försäljningspriserna och därför skadade den europeiska fästelementsindustrin.

Fästelement är viktiga element för en mängd olika industrier, från enkla skruvar i ”gör-det-själv”-satser till avancerade applikationer inom bil-, flyg- och elindustrin

EU:s fästelementsindustri är värd 3,2 miljarder euro, varav en tiondel importeras från Kina. EU-tillverkare av fästelement, som mestadels är små och medelstora företag, sysselsätter mer än 20 000 personer över hela Europa i länder som Italien, Frankrike, Tyskland, Polen, Kroatien, Sverige och Spanien.

De antidumpningsåtgärder som införs i dag kommer att återupprätta lika villkor genom att ta bort den orättvisa konkurrensen som orsakats av prisdumpningen, vilket gör det möjligt för EU-tillverkare av fästelement att konkurrera på EU-marknaden på lika villkor med de importerade fästelementen. Detta kommer att säkerställa att det finns en fortsatt och sund produktion i EU av fästelement i alla serier, inklusive de som används i högteknologiska sektorer som bil- och bilindustrin.  

De antidumpningsåtgärder som införs i dag kommer att ha en begränsad inverkan på EU:s användare av fästelement. För de allra flesta utgör fästelement endast en mindre del av den totala kostnaden för deras slutprodukt.  Brist på fästelement förväntas inte heller efter införandet av åtgärder, eftersom EU-industrin har en stor ledig produktionskapacitet.”